I haven’t gone to church since I met Davido – Peruzzi